Health

ศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา

มาจ่ายเงินซื้อสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อยืดเวลาแห่งความสุขให้แก่ตัวเอง ณ ศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา แห่งโรงพยาบาลนครธน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ของชั้น 11 ศูนย์สุขภาพแห่งนี้มุ่งมาดในการเสริมสุขภาพดีแบบบูรณาการ เสมือนเป็น One Stop Service ดูแลครบถ้วนทั้งด้านกาย-ใจและสุขภาพจิตให้แข็งแรง ทั้งยังมีบริการตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกถึงระดับพันธุกรรมเฉพาะบุคคล แสดงผลการรักษาที่แม่นยำและละเอียด แรกเริ่มผู้มาตรวจจะได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและแพทย์ทางเลือกในสาขาต่างๆ เมื่อได้คำแนะนำเสร็จสรรพก็จะมีบริการหลังการตรวจรักษาที่จะกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือหาวิธีการรักษาโรคร้ายก่อนสายเกินแก้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน